Algemene Ledenvergadering  MBC Titanic 2017

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering 2017 Deze wordt gehouden in het clubgebouw op donderdag  16 Maart om 20.00.

Uw mening wordt op prijs gesteld, dus komt allen (alleen voor leden).

De Voorzitter Guus Hafmans en de penningmeester Marijke Dickerscheid hebben aangegeven te stoppen met hun functie.

Andere kandidaten voor een bestuursfunctie hebben  zich nog niet gemeld. Het bestuur nodigt  ieder lid uit deel te nemen aan de verkiezingen voor een bestuursfunctie van de vereniging door zich verkiesbaar te stellen. Als u zich hiervoor beschikbaar stelt dient u zich z.s.m. te melden bij het huidige bestuur, bij voorkeur 1 week voorafgaande aan de ALV..

De agenda voor de komende algemene ledenvergadering luidt:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. ..-..-2015. De notulen worden voor de vergadering per mail of post verspreid en liggen in het clubhuis ter inzage.
 4. Algemeen jaarverslag 2015/16.  Ook dit verslag word per mail of post verspreid.
 5. Financieel
  1. Financieel jaarverslag 2015/16. Het verslag wordt voor de vergadering uitgereikt.
  2. Verslag van de Kascommissie.
  3. Decharge penningmeester bij goedkeuring door kascommissie.
  4. Benoeming nieuwe kascommissie
  5. Bespreking begroting 2017
  6. Vaststellen contributie.
 6. Clubgebouw
  a.    Huismeester
  b.    Grote schoonmaak in en rond clubgebouw.
 7. Wisseling bestuursleden.Andere kandidaten voor een bestuursfunctie, mits ze zich hebben gemeld, zullen u tijdens de vergadering worden voorgesteld.
 8. Voorlopig programma 2017.
 9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
 10. Sluiting.

Het bestuur hoopt alle leden tijdens de vergadering te kunnen begroeten ieders bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
              

Met vriendelijke groet

M.B.C. Titanic,  Jan van Iwaarden ( secretaris)